Trong thời gian vừa qua, Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã đã triển khai đầy đủ nội dung theo đúng quy định; Đến thời điểm này, toàn huyện đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri và danh sách các đại biểu tham gia ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu. Hiện nay, Ủy ban MTTQ VN các cấp đang tổ chức tiếp xúc cử tri lần 1 để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vận động bầu cử theo luật định.
 Danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã được niêm yết tại các địa phương

Để chuẩn bị cho bầu cử, ủy ban bầu cử xã Dương Phong đã thành lập 4 đơn vị bầu cử, thực hiện niêm yết danh sách  cử tri tại xã và các thôn bản, UBMTTQ xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc TXCT và vận động bầu cử. Hiện nay toàn bộ danh sách các đại biểu tham gia ứng của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cũng đã được niêm yết tại 7 tổ bầu cử. Ông Bế Xuân Trường – Chủ tịch BND xã Dương Phong cho biết: “ Xã đã niêm yết đầy đủ danh sách cử tri và niêm yết danh sách tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; đồng thời gửi tiểu sử tóm tắt của các ứng cử đến từng hộ gia đình để người dân tiện thăm nắm được các thông tin của từng người ứng cử”

Cuộc bầu cử nhiệm kỳ này, đối với đại biểu HĐND huyện khóa XX có 8 đơn vị bầu cử với  52 ứng cử viên, bầu 30 đại biểu. Cấp xã, thị trấn có 74 đơn vị bầu cử với 417 ứng cử viên, bầu 248 đại biểu. Ông Nông Văn Bình- Chủ tịch UBND xã Quang Thuận cho biết : “Chúng tôi đang chuẩn bị tổ chức cho các ứng cử viên tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử trước bầu cử làm sao cho đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thành công tốt đẹp”.

Đến nay các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc niêm yết cử tri và danh sách các đại biểu ứng cử tại các điểm bầu cử, phiếu bầu, khu vực bỏ phiếu, thùng phiếu cũng đã được các địa phương chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. Công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau bầu cử đã được được xây dựng phương án cụ thể; Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân về công tác bầu cử về những người ứng cử đại biểu HĐND cũng đã được huyện giải quyết theo trình tự và đúng quy định. Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Bạch Thông được triển khai đúng trình tự và đúng theo đảm bảo sự chủ động trong triển khai các bước tiếp theo. /.