Báo cáo công tác tuyên truyền tháng 8

tuyên truyền tháng 8(01.09.2020_07h25p31)_signed