BÌNH CHỌN CHO ĐOÀN THAM GIA LIÊN HOAN CÁN BỘ THƯ VIỆN TT GIỚI THIỆU SÁCH 2022