Để thực hiện nội dung chuyển đổi số năm 2024 Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn Mở đợt cao điểm triển khai cài đặt các nền tảng thanh toán trực tuyến, chữ ký số công cộng nhằm sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã Cao Sơn năm 2024. Chỉ tiêu phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách thuộc cơ quan, đơn vị từ xã đến thôn, trường học, công an, y tế trên địa bàn xã, mỗi người có tối thiểu từ 01 tài khoản thanh toán trực tuyến và có chữ ký số công cộng cá nhân. Thời gian thực hiện đợt cao điểm Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn phấn đấu hoàn thành trước 10 ngày theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông xong trước 30/6/2024.

Ngày 14/6/2024 UBND xã Cao Sơn phối hợp với VNPT Bạch Thông – Ngân Sơn; Ngân hàng Liên Việt chi nhánh huyện Bạch Thông đã tổ chức cài đặt tài khoản phục vụ thanh toán trực tuyến và chữ ký số cá nhân cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách thuộc cơ quan, đơn vị từ xã đến thôn. Kết quả trong ngày triển khai, theo danh sách ấn định ban đầu có 99 người. Thời điểm cài có mặt: 71/99 người = 71,71%; chưa cài được 28/99 người = 28,28%.

Một số hình ảnh hướng dẫn cài đặt tài khoản thanh toán trực tuyến và chữ ký số cá nhân cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách thuộc cơ quan, đơn vị xã, thôn

Để đảm bảo tiến độ Ủy ban nhân dân tiếp tục chỉ đạo chuyên môn và tổ công nghệ số cộng đồng xã, thôn tuyên truyền, hướng dẫn, cài đặt các trường hợp còn lại và mở rộng cài đặt cho nhân dân trên địa bàn xã, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đợt phát động. Góp phần nâng cao tỷ lệ người dân trưởng thành, trong đó tập trung triển khai trước đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách có tài khoản thanh toán trực tuyến/ví điện tử, có chữ ký số công cộng cá nhân nhằm sử dụng dịch vụ công trực tuyến được thuận tiện, hiệu quả, góp phần nâng cao chỉ số chuyển đổi số cấp xã./.

Dương Tập