Chỉ đạo rà soát sd công dân đi làm ăn xa (Quan + TYT)