Chỉ đạo rà soát việc tiếp nhận công dân từ vùng dịch trở về địa phương

Chỉ đạo rà soát sd công dân đi làm ăn xa (Quan + TYT)