Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc K ạn xem tại đây