Công văn đề nghị thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Cao Sơn. (1)