Công văn đề nghị tuyên truyền nhân dân từ bỏ theo Dương Văn Mình