Công văn đề nghị tuyên truyền thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã

Công văn đề nghị tuyên truyền thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVOD-19 trên địa bàn xã