Kế hoach và thể lệ cuộc thi tìm hiểu lịch sử 75 năm trận công đồn Phủ Thông xem tại đây