Ngày 19/02/2024 Huyện Ủy Bạch Thông ban hành Công văn số 1333-CV/HU, về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, gửi tới Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban MTTQ & các đoàn thể huyện, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

 Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (https://baocaovien.vn) và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi. Theo kế hoạch, cuộc thi diễn ra từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 15/3/2024, tương ứng 3 tuần thi: Tuần thứ nhất từ ngày 26/2 đến hết ngày 3/3; tuần thứ hai từ ngày 4/3 đến hết ngày 10/3 và tuần thứ ba từ ngày 11/3 đến hết ngày 17/3. Đối tượng dự thi gồm báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân. Nội dung thi Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Cuộc thi nhằm giúp cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ báo cáo viên… nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới trong các Nghị quyết. Từ đó, đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch cũng như thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thông qua cuộc thi nhằm quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân. Góp phần đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và những nhận thức lệch lạc xung quanh nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII). Mỗi tuần thi, ban tổ chức sẽ đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm và công bố kết quả cá nhân đoạt giải. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 3 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng; 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng./.

Dương Tập