Sáng 27/4, Ban quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Cao Sơn triển khai hội nghị để đánh giá, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng thôn Nông thôn mới (NTM) trên địa bàn xã. Chủ trì hội nghị đồng chí Dương Văn Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND – Trưởng Ban quản lý. Dự chỉ đạo có đồng chí Bàn Phúc Ninh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã; cùng dự có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND xã, MTTQVN xã, thành viên Ban quản lý xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban mặt trận các thôn trên địa bàn xã.

Ảnh: Đồng chí Bàn Phúc Ninh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

   Qua báo cáo kết quả triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến thời điểm tháng 4/2022 xã Cao Sơn đạt được 10 tiêu chí còn 9 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí số 2,5,6,9,10,11,13.14 và 17 qua thảo luận bàn các giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt trong năm 2022 của xã và phấn đấu hai thôn Khau Cà và Thôm Khoan đạt thôn Nông thôn mới 2022. Để thực hiện được đồng chí Dương Văn Hùng Chủ tịch UBND – Trưởng Ban quản lý xã đã tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy và cụ thể hóa để chỉ đạo các thành viên được phân công phụ trách chủ động triển khai theo nội dung kế hoạch xã năm 2022.

Về xây dựng thôn điểm đạt thôn NTM năm 2022 đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị: Các thôn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện bám sát vào kế hoạch của xã để triển khai thực hiện; riêng hai thôn Khau Cà, Thôm Khoan khẩn trương xây dựng kế hoạch trên cơ sở Nghị quyết số 13-NQ/ĐU, ngày 26/4/2022 của Đảng ủy và Kế hoạch số 74/KH-UBND, ngày 28/4/2022 của UBND xã; có phân công cụ thể cho từng thành viên Ban Phát triển phụ trách từng tiêu chí, các thành viên BQL xã được phân công phụ trách phối hợp cùng thôn họp bàn các giải pháp để thực hiện hoàn thành các tiêu chí trong năm 2022 đảm bảo hoàn hoàn thành đúng thời gian đã đề ra./.

                                                                                     

 

                                                                                              Tác giả: Triệu Đình Lâm                                                                                                Nguồn: UBND xã Cao Sơn