đẩy mạnh tuyên truyền “Tháng hành động phòng, chống ma túy”

VB chỉ đạo tuyên truyền tháng hành động PCMT (ĐTT)