VB chỉ đạo tuyên truyền tháng hành động PCMT (ĐTT)