Điều chỉnh áp dụng một số biện pháp phòng,chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh bắc Kạn

VB UBND tỉnh 5308 chỉ đạo phòng chống dịch (1)