Định hướng tuyên truyewefn phòng chống dịch (báo cáo hàng tháng)