Định hướng tuyên truyền phòng chống dịch

Định hướng tuyên truyewefn phòng chống dịch (báo cáo hàng tháng)