Đôn đốc tiếp sóng các Chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam

Văn bản chỉ đạo tiếp phát sóng Đài tiếng nói VN