Dừng sử dụng chế phẩm diệt côn trùng

Dừng sử dụng chế phẩm diệt côn trùng…