Văn bản chỉ đạo duy trì phong trào văn nghệ, sử dụng nhà VH thôn