Hướng dẫn duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở

Văn bản chỉ đạo duy trì phong trào văn nghệ, sử dụng nhà VH thôn