Hướng dẫn sử dụng kinh phí trong phòng chống Covid trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

HD sử dụng kinh phí phòng chống dịch