Kế hoạch giải tỏa hành lang GT đến năm 2025 trên địa bàn xã Cao Sơnxem tại đây