Kế hoạch phục hồi, phát triển du lịch Bạch Thông đảm bảo thích ứng, an toàn và linh hoạt trong pc dịch

Kế hoạch phục hồi, phát triển du lịch Bạch Thông đảm bảo thích ứng, an toàn và linh hoạt trong pc dịch