Kế hoạch rà soát hộ nghèo,hộ cận nghèo xã Cao Sơn năm 2021

Kế hoạch rà soát HN, CN năm 2021 xã Cao Sơn