Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn xã Cao Sơn