Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữ Chủ tịch UBND xã Cao Sơn với thanh niên trên địa bàn xã năm 2022

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã Cao Sơn với thanh niên trên địa bàn xã năm 2022