Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã Cao Sơn với thanh niên trên địa bàn xã năm 2022