Kế Hoạch triểm khai thực hiện kế hoạch số 48/KH-TW ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện chỉ thị số 06/CT-TW của Ban Bí thư Trung Ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

13