Kế hoạch tuyên truyền phòng chống ma tuý và mua bán người.

KH tuyên truyền PC MT và mua bán người