Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã Trưởng BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid 19 tại cuộc họp ngày 27/7/2021

TB kết luận của Chủ tịch UBND Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống Covid