TB kết luận của Chủ tịch UBND Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống Covid