Ngày 01/12/2022, đoàn công tác của UBND huyện Bạch Thông do đồng chí Đinh Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn, thành phần đoàn kiểm tra có bà Phùng Thị Hiến, Trưởng phòng LĐTBXH, Hội CCB và văn phòng HĐND-UBND huyện, đã làm việc với Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo xã Cao Sơn để kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện, địa phương công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 được triển khai đồng bộ; Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các thôn trong công tác rà soát, nắm tình hình thực tế tại các thôn để từ đó có phương án chỉ đạo, hỗ trợ các thôn trong công tác giảm nghèo. Năm 2022 trên địa bàn xã Cao Sơn có 221 hộ, trong đó có 56 hộ nghèo, chiếm 25,33%; có 43 hộ cận nghèo, chiếm 19,45%. Giảm hộ nghèo 31 hộ, tăng hộ cận nghèo 9 hộ so với năm 2021.

Trước khi làm việc với xã đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại 02 hộ nghèo, cận  nghèo của Thôm Khoan. Qua kiểm tra thực tế các hộ nghèo, cận nghèo tại thôn, đoàn đã giải thích tuyên truyền cho các hộ về mục đích, yêu cầu của cuộc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn để mọi người dân biết, tham gia thực hiện, từ đó các hộ đã hiểu và phấn đấu thoát nghèo. Đồng thời qua kiểm tra, hướng dẫn phân loại và lập danh sách chi tiết các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn, từ đó nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương để thống nhất thực hiện đạt hiệu quả.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương Ban Chỉ đạo xã các tổ rà soát thôn đã thực hiện đúng thời gian tiến độ và nội dung rà soát theo yêu cầu, qua đó đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo kiểm tra điền đầy đủ thông tin trong phiếu, ghi diễn biến biên bản xin ý kiến người dân thật chi tiết và đề nghị xã tổng hợp báo cáo kết quả, đề nghị UBND huyện thẩm định đúng thời gian quy định; tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình thông qua các cuộc họp của thôn và các buổi sinh hoạt của đoàn thể và trên các phương tiện truyền thông… để mọi người dân nắm được và cùng tham gia; góp phần thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo./.

Dương Tập – UBND xã Cao Sơn