Một số điểm chú ý trong thực hiện chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

VB 1749 của UBND huyện chỉ đạo ct phòng chống dịch