VB 111 cung cấp nội dung tuyên truyền Phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 15-21