Để chủ động trong công tác chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp, Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND, ngày 09/01/2024 phê duyệt Phương án sản xuất vụ Xuân năm 2024. Trong đó đánh giá những thuận lợi công tác chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của UBND xã, sự phối hợp tích cực của các ngành, đoàn thể và bà con nông dân đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2023 vừa qua, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp của địa phương. Bên cạnh những thuận lợi còn không ít khó khăn như thời tiết, khí hậu trong năm diễn biến phức tạp, hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu, dịnh bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi còn sảy ra khá phức tạp, trình độ dân trí không đồng đều, diện tích canh tác nhỏ lẻ, manh mún, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, năng suất và giá hiệu quả kinh doanh rừng trồng còn thấp, việc triển khai thực hiện Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn lúng túng, chậm tiến độ.

Trước những thách thức nêu trên UBND xã nhận định thuận lợi, khó khăn trước mắt và đưa ra phương án sản xuất vụ xuân năm 2024 như tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông, lâm nghiệp để triển khai có hiệu quả, từng bước hình thành các chuỗi liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, thực hiện tốt nội dung Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt 952 tấn; tổng diện tích cây lương thực có hạt vụ xuân 370,9 ha; duy trì diện tích cây ăn quả 17,01ha: diện tích canh tác đạt 100 triệu đồng 7 ha; tổng đàn đại gia súc đạt 956 con; đàn dê 270 con; đàn lợn 2674 con; đàn gia cầm 34.565 con; tiêm phòng cho gia súc đạt trên 80% liều tiêm.

Hình ảnh bà con nhân dân đang chăm sóc cây lạc đỏ

Đối với lâm nghiệp diện tích trồng rừng phân tán 5 ha; tỷ lệ che phủ rừng duy trì đạt 92,3% trở lên; sản phẩm khai thác gỗ đạt 100% kế hoạch giao. Đảm bảo cung cấp đủ nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã trong năm 2024.

Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu UBND xã đã đưa ra các giải pháp để tổ chức thực hiện như: Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, đề ra các giải pháp chi tiết, cụ thể cho từng chỉ tiêu; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, Hợp tác xã; tuyên truyền, vận động người dân thay đổi phương thức sản xuất từ quy mô hộ nhỏ lẻ sang liên kết sản xuất hình thành tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp; tổ chức sản xuất theo kế hoạch và yêu cầu của thị trường; hướng dẫn cho người dân về kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và nuôi trồng thủy sản; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất và triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất mới có hiệu quả kinh tế cao; tăng cường sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; kêu gọi, hợp tác với các doanh nghiệp lớn để hỗ trợ, phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ gắn với sản xuất, chế biến và tiêu thụ; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; thực hiện tốt phòng chống bệnh trên đàn vật nuôi…/.

Dương Tập