Quyết định 2686 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh