Quyết định công khai dự toán ngân sách xã Cao Sơn năm 2024

Biểu số 108 Cân đối dự toán ngân sách xã (TT 3432016TT-BTC)

Biểu số 109 Dự toán thu ngân sách xã (TT 3432016TT-BTC)

Biểu số 110 Dự toán chi ngân sách xã (TT 3432016TT-BTC)

xem tại đây