Quyết định thành lập tiểu ban phục vụ đại hội TDTT xã

Xem nội dung chi tiết tại đây