Triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống lao của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025

Tuyên truyền phòng chống lao bc 10.12 hằng năm (TYT, Nga)