Tài liệu tuyên truyền Chuyển đổi số tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 xem tại đây