Tăng cường công tác phòng,chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội

Chỉ đạo pc dịch của UBND huyện (ĐTT + TYT)