Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

VB chỉ đạo tăng cường ct pc Dịch trong HĐ TDTT