Tăng cường tuyên truyền, phối hợp xử lý tin giả, tin sai sự thật về dịch bệnh Covid – 19

Xử lý tin giả, sai sự thật về phòng chống Covid