Để đảm bảo công tác tuyển quân đúng số lượng, chất lượng và thời gian quy định, ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND xã Cao Sơn ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND về việc thâm nhập tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Năm 2024 xã Cao Sơn được giao 04 chỉ tiêu, trên cơ sở đó địa phương đã xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, qua khám sơ tuyển đã lựa chọn những công dân đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhập ngũ. Để lựa chọn kĩ có chất lượng Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã sẽ thành lập tổ trực tiếp xuống gia đình thẩm tra, xác minh làm rõ những thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, hoàn cảnh gia đình của các công dân đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024 theo Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị, tuyển chọn công dân vào phục vụ trong quân đội nhân dân Việt nam, làm cơ sở xét duyệt chính xác, cụ thể, bảo đảm thực hiện tốt khâu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Ảnh minh hoạ

Thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền điạ phương, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định của Luật nghĩa vụ quân sự. Thời gian tổ chức thâm nhập xong trước ngày 28/12/2023./.

Dương Tập