Thông báo địa chỉ tiếp nhận phản ánh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn xem tại đây