Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND xã Cao Sơn