Thông báo mời thầu Gói thầu cung ứng giống, thức ăn , Vác xin thực hiện Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà thương phẩm xã Cao Sơn

Xem nội dung chi tiết tại đây

Quyết định phê duyệt kế hoạch