Thu hoạch ngô giúp gia đình đi cách ly Covid-19 tập trung

Sáng ngày 7_8_2-WPS Office