Tiếp tục vận động nhân dân lắp đặt giá treo cờ; thực hiện quy định về cờ Tổ quốc

Công văn tuyên truyền ND lắp đế cắm cờ TQ