tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng ngày đại dương thế giới năm 2021

Tuyên truyền tuần lễ Biển đảo (ĐTT)