Đêm ngày 20 tháng 5 năm 2024, Trung tâm Văn hoá, Thể thao & Truyền thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với địa phương tổ chức đêm giao lưu văn nghệ đưa thông tin về cơ sở tại xã Cao Sơn.

Nhằm đẩy  mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của TW, tỉnh, huyện đến quần chúng Nhân dân trên địa bàn thông qua hình thức tuyên truyền lưu động. Đồng thời góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hoá tinh thần cho quần chúng Nhân dân các dân tộc, nhằm vận động, cổ vũ Nhân dân hăng say trong lao động, sản xuất, góp phần đưa phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương ngày một phát triển.

Chương trình giao lưu văn nghệ với 13 tiết mục ca, múa, kịch thông tin, tuyên truyền miệng được các diễn viên đội tuyên truyền lưu động huyện và đội văn nghệ quần chúng  xã Cao Sơn biểu diễn; với chủ đề ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, chương trình xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, nạn tảo hôn….đã được đông đảo nhân dân trong xã đến xem, cổ vũ./.

Một số hình ảnh đêm diễn:

Dương Tập