Tổ chức hoạt động hƣởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021 trên địa bàn xã Cao Sơn

KH hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá