Tổ chức hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR tại địa phương

COVID 2