Báo cáo TK NQ 16 CÔNG TÁC THỂ THAO QUẦN CHÚNG(14.09.2020_16h15p07)_signed